İSG Politikamız
ISG POLİTİKAMIZ

ISG POLİTİKAMIZ

Pars Anatolian, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda Türk petrol ve gaz sektörünün ulaştığı en yüksek standartları tutturmayı hedeflemektedir.
Bu amaçla operasyonlarda devamlı olarak kendi İSG uygulamalarını ve yönetmeliklerini geliştirmektedir.

İSG anlayışımız şunlara öncelik vermektedir

• Operasyonel uygulamalarımızı, çalışma güvenliği, işçi sağlığı ve çevreyle uyumumuzu azami düzeye getirecek şekilde optimize etmek,
• Çalışma ortamında daima asgari İSG koşullarını ve donanımını sağlamak ve aşmak,
• İSG anlayışının gelişmesi amacıyla devamlı bir hizmet-içi-eğitimi sağlamak ve desteklemek,
• “Çevreye uyumlu” tasarım ve ekipmanları tercih etmek

İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki performansımızı arttırmak yönündeki çabalarımız, detaylı bir İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ (İSG) yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Bu yönetmelik ile uyumlu çalışma görevimiz her Pars çalışanı, ekibi ve tesisine uzanmanın yanında aynı zamanda alt yüklenicilerimiz ve tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelere de taşınmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği programımızın sürdürülebilir olması amacıyla Pars, personelden seçilmiş uzmanların yanı sıra çeşitli dönemlerde bağımsız denetçileri de içeren bir KURUMSAL İSG TAKIMI istihdam etmektedir. İSG Takımının görevleri şunlardır:

• İSG UYUM VERİFİKASYONUPars, yeni bir tesisin kurulumu, yeni bir ekibin göreve getirilmesi veya yeni bir operasonel hizmetin devreye alınması gibi çeşitli adımlarda İSG uyum verifikasyon sistemini kullanmaktadır. Sistemin getirdiği prosedür, yerine gore sosyal ve çevresel konular da dahil olmak üzere ana riskleri araştırmak, operasyonel adımları risk yönünden incelemek, riskleri tayin etmek ve riskler karşısında muhtemel iyileştirici tedbirleri ortaya koymaktır. Aynı İSG uyum verifikasyon sistemi yöneticilerimizin çalışmalarına da uygulanmaktadır. Bu kapsamda yöneticiler de, kendi departmanlarının İSG yönetmeliği ile uyumunu sağlamak ve saptanabilecek zaafiyetlerakşısında gerekli tedbirleri almakla veya alınmasını üst yönetime önermekle yükümlü tutulmaktadır.

• İSG GENEL DENETİMLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelikleri ile katı bir uyum sağlayabilmek yönündeki çabalarımız içerisinde Pars,denetimlere de büyük önem vermektedir. Tüm ana ekipman ve ekiplerimiz yılda bir defa Pars İSG yönetmelik ve ilgili kurallarına uyum bakımından denetim geçirmektedir. Pars’ın Kurumsal İSG Takımı, hem şirket içinden uzmanlar hem de konusuna uygun misafir bağımsız denetçiler kullanarak bu denetimleri gerçekleştirmektedir. Bu yapı sayesinde hem şirket yapısına aşina personel tarafından daha detaylı denetimler gerçekleştirilerek zafiyet noktaları daha etkin tespit edilebilmekte, hem de yaygın uygulamalara yeni bakış açıları getirilebilmektedir. Dönemsel denetimler sırasında, bilinen potansiyel zafiyet noktalarının yanı sıra, farklı departmanlarda ortaya çıkan noktalar da bir çapraz inceleme ile gözden geçirilmektedir. Zafiyetlerin tespit edilmesi durumunda, ilgili birime durumu düzeltecek bir plan geliştirmesi için 30 gün sure tanınmakta ve sürecin sonunda yönetim kurulunca kabul edilen plan uygulamaya girmektedir. Sisteme bu yolla getirilen düzeltmeler, bir sonraki denetime kadar geçen sure zarfında da Kurumsal İSG Takımı tarafından denetlenmektedir. Denetimler neticesinde elde edilen tüm bulgular, ilgili birim sorumlusunun yanı sıra yönetim kuruluna da raporlanmaktadır.

• İSG İÇ DENETİMLERİ Kurumsal İSG Takımı tarafından, bağımsız denetmen kullanılan denetimlerin yanı sıra ilave dönemsel iç denetimler de gerçekleştirilmektedir. Bu denetimler neticesinde de zafiyetlerin tespiti durumunda, İSG Genel Denetimleri ile aynı yöntem izlenmektedir.